Contact | Impressum | Privacy
German | English
 
Kurt Weill »The 7 Deadly Sins (Ballett chanté in seven pictures)« | Kurt Weill »Quodlibet op. 9 (1923)«
1 CD | 61min | Nr. 93.109
CD 1: » Kurt Weill: The 7 Deadly Sins (Ballett chanté in seven pictures)
» Kurt Weill: Quodlibet op. 9 (1923)

top